Milieuwetgeving voor bedrijven

Uit Technotheek
Ga naar: navigatie, zoeken
Milieuwetgeving voor bedrijven
Milieuwegeving2.png
Eigenschappen
Categorie: Ontwerpinformatie
Originele auteur: Marjolein Pistoor en Sjoerd van der Steen
Jaar: 2011
Wikipedia link: Environmental Law (algemeen)

Inhoud

Beschrijving

Voor alle bedrijven gelden regels betreffende milieuvoorschriften. Deze milieuvoorschriften moeten ervoor zorgen dat het bedrijf en haar werknemers geen overlast veroorzaken aan de omgeving of het milieu beschadigen. Wettelijke voorschriften zijn er oa voor:

 • Geluid en trillingen
 • Energie
 • Afvalstoffen
 • Geur
 • Luchtemissies
 • Lozingen
 • Vervoersmanagement
 • Bodembescherming
 • Gevaarlijke stoffen

Toepassingen

Bij elke branche gelden milieuvoorschriften, natuurlijk zijn deze wel per branche verschillend. We zullen zodadelijk 4 branches afgaan en van deze branches omschrijven met welke milieuvoorschriften ze te maken hebben. De branches die we gaan bespreken zijn:

 • Horeca
 • Industrie
 • Detailhandel, groothandel en ambachten, wij hebbens ons in deze branche gespecificeerd op de autogarages
 • Landbouw

Horeca

 • Geluid
Al het geluid dat veroorzaakt wordt door de in de horecagelegenheid aanwezige installaties en toestellen en de werkzaamheden die in de horecagelegenheid worden verricht, vallen onder de geluidnormen. Ook het laden en lossen van vrachtwagens vallen hieronder.

Geluidsbeperkingen in de horeca Geluidsbeperkingen in de horeca
LAr,LT staat voor ‘langtijdgemiddelde beoordelingsniveau’ en betekent het gemiddelde geproduceerde geluid gemeten over een langere periode. LAmax is het maximaal toegestane geluidsniveau in die periode. Er zijn twee grote geluidsbronnen die niet worden meegenomen in de normen. Als eerste is onversterkte muziek niet meegenomen in deze beoordeling. Stemgeluid van bezoekers op een terras is ook niet in de beoordeling van de geluidsnormen meegenomen. Als ze dat wel zouden doen, dan zou het in veel gevallen onmogelijk zijn om een terras in gebruik te hebben. Het geluid dat afkomstig is van terrassen wordt weliswaar niet of nauwelijks afgeschermd, maar er wordt vanuit gegaan dat deze geluiden opgaan in het omgevingsgeluid.

 • Lozingen

Iedere horecagelegenheid waarin voedingsmiddelen worden bereid waarbij vethoudend afvalwater vrijkomt, is verplicht een vetafscheider en een slibvangput te plaatsen. De achtergrond achter deze maatregel is simpel: rioolverstoppingen door gestold vet komen veel voor en veroorzaken overlast en milieuverontreiniging. Voor de horecaondernemer geldt dat afvalstoffen – zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke – gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven moeten worden. En de horecaondernemer is verplicht om ervoor te zorgen dat alle zwerfafval dat afkomstig is van zijn inrichtingop te ruimen. De straal waarbinnen de verplichting tot verwijderen geldt, is 25 meter.

 • Hygiëne

Een belangrijk onderdeel in de horeca is de hygiëne. Ook hiervoor zijn allerlei regels en wettelijke voorschriften. Zo is er de HACCP, een voedselveiligheidssysteem. HA staat voor Hazard Analysis, oftewel gevarenanalyse, CCP staat voor Critical Control Points. De CCP’s zijn de momenten waar het mis kan gaan met de hygiëne. Ook in de horeca worden met hygiënecodes gewerkt. Hierin staat op welke momenten je bepaalde gegevens, zoals de temperatuur, moet controleren. Ook is hierin opgenomen wat een goed schoonmaakplan is. Voor verschillende ruimtes in een horecagelegenheid zijn controlelijsten gemaakt, welke aangeven wat er op welke dag schoongemaakt moet worden.

Industrie

 • Gevaarlijke stoffen

In alle gevallen geldt dat als er werknemers bloot worden gesteld aan gevaarlijke stoffen er maatregelen genomen moet worden. Onder gevaarlijke stoffen vallen stoffen die de gezondheid eveneens het milieu kunnen schaden. Hier vallen ook brandbare en explosieve stoffen onder. Welke maatregelen bij welke stoffen van toepassing zijn kunnen de bedrijven opzoeken in de digitale stoffenmanager. Als er op grote schaal met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet men zich houden aan de regels van het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO).

 • Oplosmiddelen

Onder oplosmiddelen vallen oa: - reinigen, lijmen en coaten van hout, kunststof en metaal; - solderen van metaal met vloeimiddelen; - zeefdrukken; - reinigen en wassen van textiel; - afleveren van brandstoffen aan motorvoertuigen. Het Oplosmiddelenbesluit is bedoeld om de uitstoot van vluchtige organische stoffen te verminderen. Als het oplosmiddelenverbruik hoger is dan een bepaalde drempelwaarde valt het bedrijf onder het Oplosmiddelenbesluit en moeten er maatregelen genomen worden om de uitstoot te beperken.

 • Chemische stoffen

REACH is een Europese regelgeving over chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen. Als een bedrijf werkt met chemische stoffen geeft hij deze dus door en van deze stoffen worden de risico's voor mens en milieu geëvalueerd en kunnen er beperkingen aan het gebruik van de stoffen worden gesteld.

Autogarages

 • Gevaarlijke stoffen

Eveneens als in de industrie wordt er in de autogarages met gevaarlijke stoffen omgegaan. We hebben het hier over brandstoffen, (verwerkte)olie, verven en lijmen. Hiervoor gelden dan dezelfde regels als hierboven genoemd. Bodembescherming Autogarages moeten ervoor zorgen dat de gevaarlijke stoffen niet in de bodem terecht komen. Hiervoor moeten ze bepaalde voorzieningen hebben: - vloeistofdichte vloeren en verhardingen - of vloeistofkerende vloeren - lekbakken

 • Aanbrengen van verf en lijm

Het aanbrengen van verf en lijm moet gedaan worden in een goed geventileerde ruimte wegens de verdamping van de vluchtige gassen. De afvoer van deze lucht moet bovendaks en omhooggericht gebeuren zodat deze stoffen niet in de directe omgeving komen, waar mensen er last van kunnen hebben.

Landbouw

 • Bodemsanering

Bodemsanering is het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. Binnen de landbouw is het gebruikelijk om aan bodembescherming te doen, een manier waarbij de bodem binnen de perken verontreinigd wordt. Dit doen ze door middel van de bemesting van de bodem. Wanneer de boeren te veel bemesten komen er teveel mineralen in de bodem, zoveel dat planten het niet meer allemaal kunnen opnemen. Dit verstoort de plaatselijke ecologie.

 • Propaantanks

Veel boeren hebben propaantanks op hun erf staan. Echter door ontploffingsgevaar en eventuele gaslekken, moeten deze regelmatig gecontroleerd en gekeurd worden. Voor een propaantank groter dan 13m3 moet een vergunning aangevraagd worden. Bij een kleine tank hebben de boeren echter nog wel de meldingsplicht bij de gemeente.

Voordelen

Voordeel van de milieuwetgeving voor bedrijven is dat het milieu gespaard wordt. Ook is hierdoor meer duidelijkheid voor bedrijven wat ze nu wel en niet mogen en zijn er duidelijke afspraken en wetten voor opgesteld.

Nadelen

Voor bedrijven gaat de milieuwetgeving wel ten koste van de winst. Ook moeten de bedrijven extra dingen aanschaffen, zoals de vergunnigen, wat meer gedoe opleverd. Doordat de milieuwetgeving in Nederland zo streng is, worden de milieuvervuilende processen vaak in het buitenland uitgevoerd.

Overige

De milieuwetgeving moet natuurlijk gecontroleerd worden. Dit wordt gedaan door het ministerie van infrastructuur en milieu (het voormalige VROM). Zij voeren inspecties uit, of laten dit doen door een daartoe bevoegd bedrijf. Bij deze inspecties wordt er gecontroleerd of de milieuwetgeving wel wordt nageleefd. Mocht dit niet het geval zijn dan kan er een dwangsom opgelegd worden of de verplichting bepaalde voorzieningen aan te schaffen. In Nederland gelden de richtlijnen die door de de EU zijn opgesteld, de zogeheette IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

Leveranciers en kenniscentra

De overheid is het kenniscentra van milieuwetgeving en dan voornamelijk het ministerie van infrastructuur en milieu.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten
Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen